\ Thùng rác 60 Lít - Bánh xe - CTY CP Môi Trường 79